Để tạo điều kiện và động viên cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tham gia học tập, Trường Mầm non Phường 2 được sự hỗ trợ của Ủy ban Phường 2 đã tặng quà là những đồ dùng học tập cho các học sinh nghèo và có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên tinh thần, khuyến khích các cháu đến trường..

Hầu hết các cháu học sinh được nhận quà đều có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà của quỹ sẽ tiếp sức cho các cháu đến trường, là niềm động viên để các cháu tiếp tục phấn đấu trong học tập.

Giá trị vật chất của những món quà tuy không lớn nhưng là tình cảm và tấm lòng quý báo của Ủy ban Phường 2, qua đó góp phần động viên tinh thần cho các cháu học sinh tỉnh nhà phấn đấu học tập trở thành người có đức có tài.